Pievienojies ALBAs biedriem

Vēlies kļūt par Aktīvo labdarības biedrību asociācijas biedru?

1. ALBA biedrs - fiziska vai juridiska persona

Lai kļūtu par Aktīvo labdarības biedrību asociācijas (ALBA) biedru, jābūt:

 • labdarības biedrībai, kura aktīvi darbojas vairāk, kā 12 mēneši;
 • labdarības biedrībai, kura realizējusi vairāk, kā 5 lielākus vai mazākus labdarības projektus 12 mēnešu laikā;
 • labdarības biedrībai, kuras projektos labumu guvuši vairāk, kā 30 cilvēki;
 • projektiem jābūt vērstiem uz tām mērķa grupām, kas sakrīt ar ALBA mērķa grupām;
 • labdarības biedrības komandai jābūt aktīvai, operatīvai, mērķtiecīgai, ar lielu atbildības sajūtu, ar vēlmi darboties lielākā komandā;
 • vēlamai mājas lapai, kur var apskatīties realizētos projektus;
 • vērtībām - godīgums, atbildība; neatlaidība;
 • motivācijai, kāpēc vēlaties kļūt par ALBA biedru?

Aktīvo labdarības biedrību asociācijas (ALBA) biedru iespējas:

 • Darboties ALBA komandā, saņemt citu ALBAs aktīvo labdarības biedrību pieredzes un dalīties ar savu pieredzi;
 • Piedalīties semināros, ALBA pasākumos;
 • Realizēt sen lolotus labdarības projektus, kuri nav bijuši realizējami cilvēku resursu, finansiālu resursu un pieredzes trūkuma pēc;
 • Izmantot ALBAs biroja / konferenču telpas, lai tiktos ar saviem sadarbības partneriem - pagaidām tiek plānots;
 • Piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos uz aprūpes centriem, pansionātiem, vecoļaužu mājām, bērnu namiem, speciālajām internātskolām;
 • Iespējams iegūt arī ārvalstu aktīvo labdarības biedrību pieredzi;
 • Kopējiem spēkiem realizēt apjomīgus un kvalitatīvus, kā arī sociālo labumu nesošus labdarības projektus, kā Latvijā, tā arī pasaulē;
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām un iegūt labdarības projektu rezlizēšanai nepieciešamo atbalstu un informāciju.

Aktīvo labdarības biedrību asociācijas (ALBA) biedru pienākumi:

 • Aktīvi darboties kopējo mērķu virzienā;
 • Sniegt vispārēju patiesu informāciju par sociālo jomu savā reģionā;
 • Veikt izpētes darbus savā reģionā, ALBA komandas lūgumā, sociālajā jomā;
 • Operatīva informācijas apmaiņa e-pasta formātā, telefoniski, klātienē, ja nepieciešams savā reģionā;
 • Sazināties ar sava reģiona sociālajām institūcijām, ALBA komandas lūgumā;
 • Piedalīties ALBA sapulcēs, pasākumos ar savu redzējumu, pieredzi, atbalstu citiem;
 • Palīdzēt ALBA pasākumu administrēšanā, vadīšanā, koordinēšanā;
 • Citi mazie darbi, ALBAs biedra iespēju un kompetences robežās;
 • Maksā biedra naudu.


2. ALBA Asociētais biedrs - fiziska vai juridiska persona

Iespēja pievienoties ALBA komandai, kā asociētajiem biedriem (ar iespēju izmantot daļu platformas iespēju).
Asociētais biedrs (darbības laiks mazāks par 12 mēnešiem) var piedalīties biedrības aktivitātēs, taču tam nav balstiesību biedru sapulcē.
Maksā biedra naudu.

3. ALBA biedrs - Komercuzņēmums

Aktīvo labdarības biedrību asociācijas (ALBA) biedru var kļūt arī uzņēmums, kurš budžetā ir paredzējis finansiālus līdzekļus ko novirzīt labdarības projektiem.

Ja uzņēmumā, šī mērķa realizēšanai, nav papildus cilvēku resursa, laika un atbilstošas pieredzes, lai šo Labdarības projektu varētu noorganizēt pilnā apjomā, kas sevī ietver:

 • Labdarības projekta ietvaros, apzināt ziedojuma saņēmējus (maznodrošinātas ģimenes, cilvēki ar īpašām vajadzībām, veci ļaudis (viensētās), pašvaldības, sociālie centri, bāreņu nami, veco ļaužu pansionāti, utt.);
 • Projekta lietvedību - nodomu protokoli, līgumi, rēķini, atskaites;
 • Loģistikas plānošanu;
 • Tikšanās ar ziedojuma saņēmēju, lai izprastu vajadzības Labdarības projekta ietvaros, kas paredz braucienus pie potenciālā ziedojuma saņēmēja.

Palīdzēsim rast sekojošus risinājumus:

 • Piedāvāsim atvērtus labdarības projektus, potenciālos ziedojuma saņēmējus (maznodrošinātas ģimenes, cilvēki ar īpašām vajadzībām, veci ļaudis (viensētās), sociālie centri, bāreņu nami, veco ļaužu pansionāti, utt.)
 • Projekta lietvedību - nodomu protokoli, līgumi, rēķini, atskaites;
 • Nodrošināsim Jūsu ziedojuma novirzīšanu tieši konkrētam ziedojuma saņēmējam;
 • U.c. jautājumu risinājumus, saistībā ar konkrēto Labdarības projektu.

Jūsu uzņēmuma ieguvumi:

 • Ietaupīsiet laiku, kuru izmantot uzņēmuma attīstības jomā;
 • Uzņēmuma papildus atpazīstamība, ievietojot Jūsu Logo un stāstu par padarīto mūsu mājaslapā www.alba.org.lv un citās saistītajās vietnēs;
 • Emocionāls gandarījums par paveiktajiem labajiem darbiem.Informācijai: Turpmākai sadarbībai, ar jauno biedru, tiek noslēgts "Aktīvo labdarības biedrību asociācijas Biedru sadarbības līgums". Iestājoties, maksājama (gada) biedra nauda 50,00 EUR, neatkarīgi no biedra statusa. Biedra naudas apjoms nav attiecināms uz Biedriem - uzņēmējiem.